Filip Wolny – publikacje

Kaczmarek M., Wolny F., Marciniak M., 2016 – Joint estimation of hydraulic conductivities of two sand samples in a W-tube system with a bi-exponential response. Hydrology Research, 47: 344-355.

Wolny F., 2015 – Identyfikacja parametrów podwójnej przepuszczalności hydraulicznej utworów wodonośnych. Bogucki Wyd. Nauk, Poznań.

Marciniak M., Kaczmarek M., Wolny F., 2013 – W-tube system with bi-exponential response– A model for permeability tests in heterogeneous aquifers. Journal of Hydrology, 501: 175-182.

Marciniak M., Kaczmarek M., Wolny F., 2012 – Identifying the parameters of a dual permeability medium based on a PARAMEX test. [W]: Proceedings of the 39 th IAH Congress in Niagara Falls, Canada, poz. 561 na nośniku elektronicznym, (str.8)

Wolny F., Kaczmarek M., Marciniak M., 2012 – Laboratoryjna metoda identyfikacji podwójnej przepuszczalności hydraulicznej na podstawie testu PARAMEX. Biuletyn PIG, 451: 235-245

Okońska M., Wolny F., 2011- Rozpoznanie hydrogeologiczne jako element przygotowań do badań migracji znacznika w warstwie wodonośnej. Biuletyn PIG, 445: 447-454

Marciniak M., Chudziak Ł., Wolny F., 2010 – O zasięgu oddziaływania eksperymentu identyfikacyjnego metodą PARAMEX [W:] Zasoby, zagrożenia i ochrona wód podziemnych, Graf R., Marciniak M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 97-107

Marciniak M., Kaczmarek M., Wolny F., 2010 – Model fizyczny i matematyczny ośrodka wodonośnego o podwójnej przepuszczalności. Biuletyn PIG, 442: 129-136

Kaczmarek M., Kazimierska-Drobny K., Marciniak M., Wolny F., 2010 – Identification of structural and transport parameters of soil from column tests. [W]: EngOpt2010 2nd International Conference on Engineering Optimization. ISBN: 978-989-96264-3-0, Lisbona, poz.1185 na nośniku elektronicznym, (str.9)

Wolny F., 2008 – Wody geotermalne północnej Wielkopolski i możliwości ich zagospodarowania w rejonie Czarnkowa. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A, 59: 179-189