Prace magisterskie

Wykaz Prac Magisterskich

Buziuk Sabina
(1998): Próba wykorzystania rurki Kamieńskiego do oznaczania współczynnika filtracji wybranych zanieczyszczeń ropopochodnych.
Jóźwiak Elżbieta (1998): Wpływ sposobu uformowania próbki gruntu na wartość współczynnika filtracji oznaczonego za pomocą zmodyfikowanej rurki Kamieńskiego.  
Zink Tomasz
(2000): Warunki hydrogeologiczne zlewni Samy Szamotulskiej i ich odwzorowanie na modelu matematycznym (Program Visual Modflow).  
Bazyly Joanna
(2003): Monitoring obiegu wody w zlewni Strumienia Różanego w Poznaniu.  
Okoniewska Elżbieta
(2003): Dzieje zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Śrem.  
Grześkowiak Artur
(2003): Wody podziemne gminy .Środa Wielkopolska.  
Walczak Andrzej
(2003): System monitorowania obiegu wody w zlewni Rakutówki.
Zaborowski Tomasz
(2003): Analiza hydrodynamiki leja depresyjnego studni metodą modelowania matematycznego.  
Nowak Michał
(2004): Wody podziemne gminy Wronki.  
Becla Joanna
(2004): Zmiany środowiska przyrodniczego i kierunki rozwoju lotniska w Szprotawie.  
Seredyn Agnieszka
(2004): Wpływ składowiska odpadów komunalnych w aglomeracji poznańskiej na środowisko przyrodnicze w rejonie Suchego Lasu.  
Dopierała Marcin
(2004): Jakość wód podziemnych zbiornika międzymorenowego rzeki Kani.  
Wojciński Tomasz
(2004): Zaopatrzenie w wodę aglomeracji pilskiej.  
Jędrzejak Rafał
(2004): Wody podziemne gminy Rawicz.  
Stelmach Marcin
(2004): Gospodarka odpadami w gminie Jutrosin.  
Sentfleben Grzegorz
(2004): Wpływ mogilnika Tworzymirki – Gaj na środowisko przyrodnicze zlewni jeziora Dolskiego Wielkiego.  
Tatarynowicz Marcin
(2004): Przekształcenie środowiska przyrodniczego w rejonie jeziora Niesłysz, jako skutek działalności rekreacyjnej.  
Franczak Kinga
(2004): Laboratoryjne badania współczynnika filtracji wód słonych.
Franek Anna
(2004): Parametry migracji jonu amonowego NH4+ przez złoża piaszczyste.  
Chudzińska Marzena
(2004): Wody podziemne gminy Czempiń.  
Dołęga – Woźniak Małgorzata
(2004): Wody podziemne gminy Brodnica.  
Pańka Damian
(2004): Wody podziemne powiatu radziejowskiego.  
Mazurkiewicz Daniel
(2004): Monitoring obiegu wody na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.  
Bucikiewicz Kamila
(2004): Wpływ gospodarki wodno – ściekowej Kalisza na stan wód rzeki Prosny w latach 1978 – 2003.  
Jędrasiak Lidia
(2004): Rekultywacja wodna wyrobiska poeksploatacyjnego „Adamów” na przykładzie zbiornika Przykona.  
Stasiński Maciej
(2004): Oddziaływanie ścieków komunalnych aglomeracji poznańskiej na środowisko przyrodnicze.  
Mencel Marcin
(2004): Zmiany środowiska przyrodniczego abiotycznego w obrębie odkrywki węgla brunatnego Pątnów.  
Szczepański Bartosz
(2004): Zaopatrzenie w wodę miasta Głogowa.  
Kowalski Michał
(2005): Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na stan środowiska przyrodniczego w dolinie rzeki Gwdy.  
Ozdowska Ewa
(2005): Zanieczyszczenie wód podziemnych na ujęciach komunalnych miasta i gminy Pleszew.  
Prokop Marzena
(2005): Zasoby i walory turystyczne gminy Odolanów.  
Szymandera Hanna
(2005): Zamieranie Dębów Rogalińskich jako element zmiany krajobrazu.  
Królikowska Agnieszka
(2005): Zasoby i walory turystyczne gminy Choczewo.  
Garbaciak Anna
(2005): Zasoby i walory turystyczne gminy Grzmiąca.  
Giżewska Daria
(2005): Zasoby i walory turystyczne gminy Zaniemyśl.  
Ciesielski Piotr
(2005): Identyfikacja matryc, płatów i korytarzy w krajobrazie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.  
Grębowicz Anna
(2006): Zasoby i walory turystyczne gminy Świnoujście.  
Biernaczyk Izabela
(2006): Zasoby i walory turystyczne gminy Łagów Lubuski.  
Rosik Magdalena
(2006): Zasoby i walory turystyczne gminy Swarzędz.  
Wróblewska Magdalena
(2006): Uwarunkowania aktywności turystycznej osób niesłyszących.  
Niewiarowski Piotr
(2006): Procesy eutrofizacji jezior oraz metody ich rekultywacji na przykładzie jeziora Swarzędzkiego.  
Kucharska Karolina
(2006): Ocena porowatości utworów piaszczystych na podstawie badań laboratoryjnych.  
Janeczek Emil
(2006): Strefowość współczynnika filtracji w osadach pradolin na podstawie badań metodą PARAMEX.  
Czudowska Maria
(2006): Turystyka aktywna na ziemi gnieźnieńskiej.  
Augustyniak Paulina
(2006): Zasoby i walory turystyczne gminy Gąbin.  
Janicka Karolina
(2006): Zasoby i walory turystyczne gminy Babiak.  
Cichocka Agnieszka
(2006): Ocena podatności na degradację jezior w zlewni rzeki Łagowej.  
Foterek Małgorzata
(2006): Zasoby i walory turystyczne gminy Stęszew.  
Wilczewski Michał
(2006): Zasoby i walory turystyczne gminy Łuków.  
Kamorski Grzegorz
(2006): Formy ochrony walorów przyrodniczych powiatu kutnowskiego.  
Bagazja Donata
(2006): Wypływy wód podziemnych w rezerwacie „Łęgi źródliskowe koło Przemkowa”.  
Malinowska Katarzyna
(2006): Walory turystyczne hiszpańskiej Galicji.  
Wawrzyniak Joanna
(2006): Degradacja środowiska przyrodniczego rynien glacjalnych na Wysoczyźnie Lubuskiej.  
Dziurman Adrian
(2006): Wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.  
Garbacz Piotr
(2007): Zasoby i walory turystyczne gminy Janikowo.  
Gałan Justyna
(2007): Zasoby i walory turystyczne gminy Hrubieszów.  
Michalska Agnieszka
(2007): Zasoby i walory turystyczne gminy Lipka.  
Kroc Artur
(2007): Zmiany warunków hydroklimatycznych w zlewni rzeki Liwiec w latach 1951 – 2005.  
Graczyk Ewa
(2007): „Biały węgiel” w zlewni górnego Bobru oraz wpływ jego wykorzystania na środowisko przyrodnicze.  
Chwalczuk Agnieszka
(2007): Uwarunkowania hydrologiczne w planowaniu przestrzennym na przykładzie gminy Nysa.  
Tadej Sonia
(2007): Turystyka solna na pograniczu Wielkopolsko-Kujawskim.  
Hładki Dorota
(2007): Dolna Odra – szlak zjednoczonej Europy.  
Frąckowiak Krzysztof
(2007): Zasoby i walory turystyczne gminy Sanok.  
Nowopolska Małgorzata
(2007): Szlak nadbałtyckich miast hanzeatyckich.  
Pachulska Marta
(2007): Zasoby i walory turystyczne gminy Uniejów.  
Tritt Jarosław
(2007): Szlak rowerowy sakralnej architektury drewnianej we wschodniej Wielkopolsce.  
Rosa Joanna
(2007): Walory i zasoby turystyczne gminy Łasin.  
Dzitkowski Radosław
(2007): Walory i zasoby turystyczne gminy Susz.  
John Dominik
(2007): Walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe gminy Krzywiń.
Michaliszyn Marzena
(2007): Zasoby i walory turystyczne gminy Jaworzno.  
Żamojtuk Magdalena
(2007): Wahania zwierciadła wód podziemnych w północno-wschodniej Polsce w wieloleciu 1976-2006.  
Krasowski Wojciech
(2008): Wpływ zmiennego poziomu piętrzenia zbiornika wodnego Jeżewo na kształtowanie się stanów płytkich wód podziemnych.  
Michałek Mateusz
(2008): Rozwój i rozmieszczenie stacjonarnych parków rozrywki na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  
Wawrzyniak Wojciech
(2008): Charakterystyka hydrologiczna Jeziora Bucharzewskiego i jego bilans wodny.  
Grochowicz Weronika
(2008): Zmiany w czasie wybranych parametrów fizyko-chemicznych rzeki Samy w latach 1990-2007.  
Siwczak Marta
(2008): Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Pobiedziska w latach 1996-2007.  
Chmielowska Katarzyna
(2008): Warunki hydrogeologiczne i chemizm wód podziemnych w rejonie Złotoryi.  
Durska Katarzyna
(2008): MUNDIAL 2006 w Hanowerze, EURO 2012 w Poznaniu. Możliwości wykorzystania doświadczeń miasta partnerskiego w organizacji imprez towarzyszących.  
Żymierska Sabrina
(2008): Turystyka konferencyjno-kongresowa na obszarze aglomeracji poznańskiej.  
Garczarek Marek
(2008): Zmiany antropopresji w zlewni rzeki Bogdanki w latach 1941-2008.  
Włodarczyk Marta
(2008): Charakterystyka hydrograficzna zlewni Strugi Górskiej z uwzględnieniem bilansu wodnego w roku hydrologicznym 2007.  
Bartoszewicz Marek
(2008): Rola wypływów wód podziemnych w bilansie wodnym Jeziora Ławickiego i jeziora Chalinek.  
Wojtyniak Krzysztof
(2008): Dzielnica Poznań Wilda na tle dużych i średnich miast Polski.  
Sołtysiak Adam
(2008): Wpływ lotniska Ławica na aglomerację poznańską i województwo wielkopolskie.  
Spieczyńska Natalia
(2008): Atrakcyjność turystyczna Wysp Kanaryjskich na podstawie zasobów i walorów archipelagu.  
Jurga Agata
(2008): Archipelag Dodekanez jako centrum turystyki i windsurfingu.  
Grześkowiak Hanna
(2008): Antropopresja na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.  
Jażło Aleksandra
(2008): Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze gminy Grębocice.  
Jankowska Hanna
(2008): Kategoryzacja polskich ośrodków SPA podstawą rozwoju nowego rodzaju turystyki.  
Szadkowski Przemysław
(2008): Zasoby i walory turystyczne gminy Buczek oraz możliwości rozwoju turystyki na jej obszarze.  
Przyłucka-Hoffmann Małgorzata
(2008): Gospodarka odpadami w gminie Czerwonak w latach 1980-2007.  
Paterek Grzegorz
(2008): Zespół klasztorny w Lądzie nad Wartą oraz pobliskie zabytki Ziemi Słupeckiej.  
Ruszczak Katarzyna
(2009): Zmiany powierzchni oczek i jezior w zlewni Mierzęckiej Strugi (od Misstischblatt po Vmapę Poziomu 2).  
Ostoińska Paulina
(2009): Zmiany jakości wód rzeki Odry na terenie województwa opolskiego w latach 1964-2004.  
Ciechanowicz Krzysztof
(2009): Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne zlewni jeziora Narty (Świętajno) w aspekcie obniżania się poziomu jego wód.  
Chudziak Łukasz
(2009): Reżim hydrologiczny polarnej rzeki zlodowaconej na przykładzie rzeki Ebby na środkowym Spitsbergenie.  
Turkowiak Anna
(2009): Ocena zmian jakości wód Jeziora Witobelskiego i Jeziora Łódzko-Dymaczewskiego z wykorzystaniem polowych badań konduktometrycznych.  
Bania Marta
(2009): Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zmiany cech odpływu rzek europejskich w wieloleciu 1951-1990.  
Paluszkiewicz Rafał
(2009): Regionalne zróżnicowanie wpływu Oscylacji Północnego Atlantyku na przepływy rzek Europy w wieloleciu 1951-2000.  
Tyrra Monika
(2009): Dookoła świata szlakiem Pawła Edmunda Strzeleckiego.  
Hałasa-Kozłowska Martyna
(2009): Turystyka sentymentalna w Pile.  
Pawlak Dominika
(2009): Zagospodarowanie turystyczne dworków i pałaców w województwie wielkopolskim.  
Dąbek Agnieszka
(2009): Wielkopolski szlak germanizacyjny.  
Czechowicz Michał
(2009): Rozwój przestrzenny powiatowych miast województwa wielkopolskiego w II połowie XX wieku.  
Wawrzyniak Tomasz
(2009): Infiltracja wód powierzchniowych i filtracja wód podziemnych w dolinie rzeki Ebby na środkowym Spitsbergenie.  
Józkowiak Agnieszka
(2009): Parowanie w warunkach polskich i polarnych na podstawie pomiarów ewaporometrycznych.  
Pawłowska Karolina
(2009): Śladami Michał Anioła.  
Skowrońska Iwona
(2009): Stadniny koni i ośrodki jeździeckie na terenie województwa wielkopolskiego.  
Ptaszyńska Daria
(2009): Zmienność parametrów infiltracyjnych utworów przypowierzchniowych w zlewni Różanego Potoku.  
Leciejewska Weronika
(2009): Szlakiem Gustawa Eiffla.  
Flisiewicz Martyna
(2009): Zasoby i walory turystyczne gminy Bogatynia.  
Sawicka Małgorzata
(2009): Ośrodki odchudzające na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.  
Wojciechowski Karol
(2009): Zmiana chemizmu wód podziemnych na ujęciu komunalnym miasta Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1994 – 2006.  
Susek Ewelina
(2009): Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju agroturystyki w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.  
Loga Justyna
(2009): Turystyczne walory kolei wąskotorowych Południowej Wielkopolski.  
Lewicki Michał
(2009): Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na przepływy wybranych rzek Europy w wieloleciu 1951-2000.  
Sylka Anna
(2009): Wody termalne Podhala i ich zagospodarowanie turystyczne.  
Zander Marcin
(2009): Wylesienia i zalesienia w Wielkopolsce w latach 1993 – 2007.  
Tomaszewski Marek
(2009): Gospodarka wodno-ściekowa na obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej w latach 1991 – 2008.  
Kostow Waldemar
(2009): Najcenniejsze kurorty Bułgarii nad Morzem Czarnym.  
Sztandera Anna
(2009): Zamek królewski i pałac cesarski, jako atrakcja turystyczna Poznania na skalę europejską.  
Ciupa Justyna
(2009): Śladami Pompeo Ferrariego po województwie wielkopolskim.  
Sołtysiak Paulina
(2009): Szlakiem bambrów poznańskich.  
Dominiak Konrad
(2010): Badania migracji jonów Cl –  oraz Li +  za pomocą sorpcjometrów kolumnowych SK-2000 oraz SK 2003.  
Miszczuk Rafał
(2010): Geograficzne i historyczno-administracyjne granice Ziemi Pleszewskiej.  
Bogawski Paweł
(2010): Wieloaspektowa analiza zmienności parowania w różnych skalach czasowych na przykładzie Poznania w 2009 roku.  
Kayser Maria
(2010): Możliwości rozwoju sportów lotniczych w Poznaniu na podstawie analizy porównawczej lotnisk Kobylnica i Bednary.  
Miller Olga
(2010): Zasoby wodne Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej oraz charakterystyka wybranych ujęć na terenie GZWP 150.  
Mikołajczyk Bartłomiej
(2010): Spitsbergen.  
Tomaszewski Paweł
(2010): Stabilność reżimu odpływu rzek w Polsce w drugiej połowie XX wieku.  
Piniecki Michał
(2010): Analiza korzyści i strat budowy zbiorników retencyjnych Biała oraz Królików na rzece Czarnej Strudze Bawół w gminie Grodziec.  
Anielak Jacek
(2011): Zaopatrzenie w wodę gminy Swarzędz.  
Jasicki Adrian
(2011): Emisja zanieczyszczeń powietrza w powiatach województwa wielkopolskiego w latach 1999-2008.  
Kozłowska Ewelina
(2011): Obecne i perspektywiczne zasoby wód podziemnych Sandru Kurpie.  
Słuja Magdalena
(2011): Analiza turystycznego ruchu lotniczego na podstawie pasażerskich przewozów regularnych z Portu Lotniczego Poznań-Ławica w latach 1998-2006. Oczujda Jakub (2011): Dynamika zabudowy miejskiej i wiejskiej na obszarze miasta Poznania w latach 1892-1997.  
Żalikowska Kamila
(2012): Zasoby i walory turystyczne gminy Brusy.  
Czerwińska Daria
(2012): Agroturystyka w powiecie gnieźnieńskim.  
Kownacka Ewa
(2012): Szlak kajakowy rzeki Regi.  
Chrzanowska Beata
(2012): Ziemiańskie szlaki powiatu ostrowskiego.  
Okuniewska Karolina
(2012): Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego Rejon-Poznań.  
Stoncel Monika
(2012): Szlak pałaców i dworów powiatu zielonogórskiego.  
Zając Natalia
(2012): Szlak osadnictwa olęderskiego w powiecie wrzesińskim.  
Wróbel Paulina
(2012): Laboratoryjne badania migracji zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych ze szczególnym uwzględnieniem sorpcji nieodwracalnej.  
Bednarczyk Marta
(2012): Szlak nekropolii władców Polski.  
Koper Marta
(2012): Analiza możliwości rozwoju turystyki piwnej na obszarze poznańskim na podstawie rozwiązań funkcjonujących na terenie Bambergu oraz powiatu Bamberg.  
Jekiel Hubert
(2013): Laboratoryjne badania migracji zanieczyszczeń w ośrodkach porowatych z sorpcją odwracalną
.
Krzyżański Paweł (2013): Krenologia zlewni Strugi Jeziornej. Praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Poznań.
Chwirot-Bartek Natalia (2014): Laboratoryjne badania migracji zanieczyszczeń w piaskach Sandru Nowotomyskiego. Praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Poznań.
Ciona Ilona
(2014): Charakterystyka krenologiczna zlewni Paklicy. Praca magisterska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Poznań.