Prace doktorskie

Dr Monika Okońska 2005 – Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w porowym ośrodku wodonośnym metodą skokowej zmiany koncentracji znacznika. Rozprawa doktorska, Arch. UAM, Poznań.

Dr Anna Szczucińska 2008 – Wypływy wód podziemnych w Rynnie Gryżyńsko-Grabińskiej. Rozprawa doktorska, Arch. UAM, Poznań.

Dr Filip Wolny 2012 – Identyfikacja parametrów podwójnej przepuszczalności hydraulicznej utworów wodonośnych. Rozprawa doktorska, Arch. UAM, Poznań.

Dr Łukasz Chudziak 2013 – Identyfikacja parametrów filtracyjnych w strefie współdziałania wód powierzchniowych i podziemnych. Praca doktorska, UAM Poznań, (maszynopis) ss.144.