Podwójna porowatość

Zakład Hydrometrii prowadzi badania dotyczące właściwości filtracyjnych utworów wodonośnych charakteryzujących się podwójną przepuszczalnością hydrauliczną. Przypadek podwójnej przepuszczalności jest często utożsamiany z występowaniem podwójnej porowatości utworów. Jego prawidłowa identyfikacja ma ważne znaczenie praktyczne w hydrogeologii, gdyż pozwala na prognozowanie tempa transportu zanieczyszczeń w obrębie warstw wodonośnych cechujących się istnieniem dróg uprzywilejowanego przepływu wód (fig. 1).
Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych jak i terenowych. W części laboratoryjnej badań wykonuje się doświadczenia na skonstruowanym model fizycznym, w trakcie których rejestrowane są krzywe wzniosu zwierciadła wody na skutek filtracji przez dwa utwory geologiczne o różnej przepuszczalności. Model fizyczny posłużył m.in. sformułowania opisu matematycznego filtracji wody umożliwiającego wykonywanie terenowych badań metodą PARAMEX na utworach geologicznych o podwójnej przepuszczalności hydraulicznej. Badania terenowe prowadzone są m.in. na obszarze KWB Bełchatów.

Podwojna porowatosc