Identyfikacja parametrów hydrogeologicznych

Modelowanie procesów filtracji wód podziemnych oraz migracji zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych realizowane jest współcześnie na podstawie opisu matematycznego tych procesów. Równania bilansowe, które opisują zmienność przestrzenną i czasową wielkości intensywnych i ekstensywnych zawierają także parametry hydrogeologiczne, które zostały zdefiniowane w procesie budowy modelu matematycznego.
Realizacja modeli za pomocą nowoczesnych programów komputerowych wymaga znajomości wartości parametrów hydrogeologicznych charakterystycznych dla modelowanego obszaru. Z kolei rozpoznanie wartości tych parametrów powinno być przeprowadzone na podstawie badań terenowych. Ważnym zadaniem badawczym Zakładu Hydrometrii jest wypracowanie nowych metod identyfikacji parametrów hydrogeologicznych na potrzeby modelowania procesów filtracji i migracji.