Badania polarne na Spitsbergenie

Badania obiegu wody w zlewni rzeki zlodowaconej Ebby, w regionie Zatoki Petunia na Środkowym Spitsbergenie, są prowadzone we współpracy z Zakładem Geoekologii, Zakładem Badań Kriosfery oraz Zakładem Hydrogeologii i Ochrony Wód. W latach 2007-2009 prowadzono obserwacje stanów i przepływów wód powierzchniowych oraz stanów wód podziemnych w strefie aktywnej. Wyznaczono także parametry hydrogeologiczne strefy aktywnej. Dokonano obliczeń bilansu zasilania rzeki polarnej Ebby przez wody pochodzące z lodowców, ze spływów powierzchniowych oraz z dopływu wód podziemnych. Na potrzeby bilansu wodnego prowadzono także obserwacje meteorologiczne poszerzone o pomiary parowania potencjalnego. Badania prowadzono w okresie lata polarnego. W roku 2005 prowadzono też obserwacje źródeł w rejonie Zatoki Petunia.

 Spitsbergen