Strona główna

Zaklad_Hydrometrii

 

Opracowanie modeli matematycznych procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych umożliwia prowadzenie badań metodą symulacji komputerowych. Dzisiaj znany jest już opis matematyczny większości procesów hydrologicznych i pozwala to na dobre rozpoznanie fizyki analizowanych procesów, ale wymaga rozpoznania parametrów środowiska. Stawia nowe zadania przed badaniami z zakresu hydrometrii.

Opis matematyczny procesów przyrodniczych bardzo często wiąże się z koniecznością zdefiniowania nowych parametrów środowiska, dla których trzeba opracować nowe metody identyfikacyjne. W pierwszym etapie wymaga to prowadzenia badań teoretycznych w zakresie opracowania metodyki prowadzenia identyfikacji parametrów. Dalej konieczne są badania laboratoryjne, często na modelach fizycznych badanych procesów. Ważnym elementem badań laboratoryjnych jest kalibracja, albo wzorcowanie nowych metod identyfikacyjnych. Końcowy etap obejmuje próby terenowe zarówno testowania aparatury pomiarowej, jak też rozpoznania zmienności przestrzennej identyfikowanych parametrów.

Dalszy rozwój metod modelowania matematycznego procesów hydrologicznych i hydrogeologicznych ograniczony jest obecnie możliwościami rozpoznania wszystkich parametrów wchodzących do opisu matematycznego badanych procesów. Stąd potrzeba poszukiwania nowych metod identyfikacyjnych w ramach badań hydrometrycznych, czy też w ramach monitoringu hydrosfery.